สานสัมพันธ์สามัคคี ชุมชนวิถีสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม นำความรู้​สู่สากล

เกี่ยวกับกิจกรรม

"ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งบุคลากรผู้สอนในแต่ละโรงเรียนได้มีโอกาสสานสัมพันธ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือโดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทำความรู้จัก รวมทั้งได้ทำกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต และเรียนรู้บริบทต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ร่วมกัน

สูจิบัตร

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12


ดาวน์โหลดสูจิบัตร
แก้ไขล่าสุด วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 18:00 น.

กำหนดการ

ระหว่างวันที่  31 มกราคม  –  4  กุมภาพันธ์  2563  ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน (โครงการ วมว.) เดินทางเข้าที่พัก ณ จังหวัดพะเยา พร้อมลงทะเบียนรับเสื้อและป้ายชื่อ

งานเลี้ยงรับรอง ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ณ ร้านอาหารถ้วยก๋าไก่

พิธีเปิดและกิจกรรมวิชาการ
ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ(UB003) อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ชมวีดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว. – ม.พะเยา / แนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา

พิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12

โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธีและวิทยากร

ผู้บริหารหรือผู้แทนทั้ง 19 คู่ศูนย์ ยืนตามลำดับบนเวทีและถ่ายรูปร่วมกัน

การแสดงพิธีเปิด (กลองสะบัดชัย)

บรรยายพิเศษ เรื่อง "นักรบนวัตกรรม" ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ไทยไปลุยตลาดญี่ปุ่น

โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

บรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์
หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับประทานอาหารกลางวัน

บรรยายพิเศษ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

โดย ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

นักเรียนนำเสนอนวัตกรรมหรือรูปแบบการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและ PM 2.5 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อคัดเลือกกลุ่ม Best Practice จำนวน 5 กลุ่ม (นำเสนอศูนย์ฯ ละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที) ณ ห้อง UB001-UB005

โดย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นำเสนอกลุ่ม Best Practice พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล ณ ห้อง UB003

งานเลี้ยงตอนเย็น "กาดหมั้วครัวแลง" ณ บริเวณถนนประตูศรีโคมคำ

เดินทางกลับที่พัก

คณาจารย์และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนรวมพล ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา (ถนนชายกว๊าน)

เดินทางไปยังฐานการเรียนรู้จำนวน 15 ฐาน

นักเรียน เดินทางกลับที่พัก/ เตรียมพร้อมการแต่งกายชุดประจำท้องถิ่นของแต่ละศูนย์

(เนื่องจากอากาศหนาวขอให้แต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย)

คณะกรรมการบริหารงานโครงการ วมว. และคณาจารย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “STEM สำหรับ วมว.”

ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ทุกศูนย์พร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium)

กิจกรรมขันโตกดินเนอร์

- การประกวดอี่นาย-บ่าวน้อย(ดาว-เดือน) โดยให้ผู้เข้าประกวดอี่นาย - บ่าวน้อย แต่ละศูนย์นำเสนอความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ (Science show) การแสดงไม่เกิน 10 นาที/ศูนย์
- การแสดงดนตรีสด

เดินทางกลับที่พัก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และพิธีปิด ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ถ่ายรูปร่วมกัน ณ ลานสมเด็จพระนเรศวร หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมนักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมกีฬาและนันทนาการ โดย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารสงวนเสริมศรี Indoor Stadium

กิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา
2. กิจกรรม Drama In Science โดย คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง LA306 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3. กิจกรรมการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง Fabrication Laboratory โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4. กิจกรรมออกกำลังกาย ณ หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium)

รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ศาสตร์แห่งการเข้าใจนักเรียน ตามตัวตนที่แตกต่าง โดย อาจารย์อดิศัย วิริยะประสพโชค สถาบันฝึกอบรมแห่งเอเชีย

ณ ห้อง UB002 อาคารอุบาลี 99 ปี

เดินทางไปยัง อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium) เพื่อเข้าร่วมพิธีปิด

งานเลี้ยงตอนเย็น (โต๊ะจีน) พร้อมรับชมการแสดง

ประกาศและมอบรางวัลคะแนนรวมกีฬา และนันทนาการ

- ประมวลภาพกิจกรรมและความประทับใจค่าย วมว. ครั้งที่ 12
- ประกาศรางวัลขวัญใจชาวค่าย
- กล่าวรายงานสรุปผลการจัดค่าย โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
- กล่าวปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
- ม.พะเยา มอบธง วมว. คืนให้กระทรวงฯ และกระทรวงฯ มอบต่อให้ ม.ธรรมศาสตร์
- ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวรับธงเจ้าภาพค่ายสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
- รับชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ SCiUS Forum ครั้งที่ 11

การแสดงดนตรีสด จากวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา

เดินทางกลับที่พัก

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 17:00 น.
หมายเหตุ การแต่งกาย :
- วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563        บุคลากร แต่งกายด้วยชุดสุภาพ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด  นักเรียน แต่งกายด้วยชุดพละของแต่ละศูนย์
- วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ช่วงเช้า บุคลากรและนักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อม่อห้อม
ช่วงเย็น บุคลากรและนักเรียนแต่งกายชุดประจำท้องถิ่นของแต่ละศูนย์
- วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563     บุคลากร แต่งกายด้วยเสื้อค่ายคอโปโล  นักเรียน แต่งกายด้วยเสื้อค่ายคอกลมสีเหลือง

ฐานการเรียนรู้

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

แบบประเมิน

ระหว่างวันที่  1  –  3  กุมภาพันธ์  2563

วีดิทัศน์

เพลง วมว.สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 โภชนาอาหารกลุ่มชาติพันธุ์
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 สีย้อมธรรมชาติ
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 สมดุลแห่งกายและใจ
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 สิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21
ฐานการเรียนรู้ที่ 6 3D Printer and Laser Cutting
ฐานการเรียนรู้ที่ 7 วิถีล้านนา พาชมกว๊าน
ฐานการเรียนรู้ที่ 8 บ้านบัว
ฐานการเรียนรู้ที่ 9 สานศิลป์ถิ่นล้านนาชวาวาด
ฐานการเรียนรู้ที่ 10 ภูกลองฮิลล์
ฐานการเรียนรู้ที่ 11 ปลาส้มแม่ทองปอน
ฐานการเรียนรู้ที่ 12 ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านร่องไฮ
ฐานการเรียนรู้ที่ 13 เครื่องปั้นดินเผา
ฐานการเรียนรู้ที่ 14 บ้านดินคำปู้จู้
ฐานการเรียนรู้ที่ 15 จักรสาน บ้านสันจกปก

ข้อมูลที่พัก

โรงแรมที่พัก ณ จังหวัดพะเยา

ดาวน์โหลดข้อมูลห้องพัก (Excel)
แก้ไขล่าสุด วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น.
Hotel 1

โรงแรมกรีนฮิลล์

356/1 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-482-277
* สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Hotel 1

โรงแรมเดอะโคซีเนสท์ บูติครูม เกสต์เฮาส์

59 ถ.ราชวงศ์ อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-071-222
* สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Hotel 1

โรงแรมภูกลอง

888 ถ.ชายกว๊าน อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-481-915, 063-789-1999
* สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Hotel 1

โรงแรม M2

3/3 ถ.ประตูกลอง 1 อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-480-962
* สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Hotel 1

โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา

2/1 ถ.รอบเวียงประตูชัย อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-071-243, 086-429-6591

Hotel 1

โรงแรมภูทองเพลส

ถ.ประตูกลอง อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-410-505

Hotel 1

โรงแรม วีซี พะเยา

444 หมู่ 3 อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โทร. 054-418-884

Hotel 1

โรงแรมสบายเบสท์โฮเทล

939/5 ถ.หลโยธิน อ.เมืองพะเยา
โทร. 054-480-994, 086-428-5616

Hotel 1

โรงแรม พี.เอ็ม.เพลส

699-799 ม.16 อ.เมือง
โทร. 054-466288, 054-466-289, 054-466-659

Hotel 1

โรงแรมพะเยาเกทเวย์

7/36 ถ.ประตูกลอง 2 (หะริณสุต) อ.เมือง
โทร. 054-484-333

Hotel 1

โรงแรม วินโฮเทล

38/7​ ถ.ราชสัมพันธ์​ อ.เมือง
โทร. 054-480-333

ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์

054-466-666 ต่อ 3832 - 3834

หมายเลขติดต่อผู้ประสานงาน

ฝ่ายอำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี  Tel. 08 9567 8623

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์  Tel. 09 6151 5562

ฝ่ายพยาบาล
นางสาวปรางทิพย์ คันทะมาลา  Tel. 08 1245 7898
ฝ่ายฐานการเรียนรู้
ดร.ชัชวาล วงค์ชัย  Tel. 09 1883 4709

ฝ่ายที่พัก
ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ  Tel. 08 3319 5596

ฝ่ายประสานงาน
นางพนิดา ดุมดก  Tel. 08 7301 7738
ฝ่ายสถานที่
นายฐิตินันท์ กาศโอสถ  Tel. 09 1853 0352

ฝ่ายยานพาหนะ
นายตระกูลพันธ์ ยุชมภู  Tel. 08 9434 1537