ฐานนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการเกษตรอินทรีย์และผลิตอาหารปลอยภัย โดยส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรฐกิจพอพียงและเทคโนโลยี ในการวางแผนทางการเกษตรและประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการผลิต อีกทั้งยังมุ่งเน้นการใช้วิธีการ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ภายใต้การดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของเกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจการเกษตรเชิงสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการการเกษตรของปัจจุบันและอนาคต ภายใต้ความพอเพียงและสร้างความผาสุกแก่มวลมนุษยชาติ
กิจกรรม
1. ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาระบบการเพาะปลูกพืช การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกและการดูแลความปลอดภัย ในส่วนแปลงทดลองโรงเรือนเพาะปลูกและห้องปฏิบัติการ (การเรียนรู้ปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์, การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง)
2. ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (สัตว์น้ำ)
3. การศึกษาเรียนรู้การทำปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ซึ่งใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมี และยังสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี รากพืชชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่าย

กิจกรรมที่ 1. ฐานการเรียนรู้ปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์
กิจกรรมที่ 2. ฐานสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3. ฐานโรงเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง
กิจกรรมที่ 4. ฐานการปั้นปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้
การแต่งการด้วยเสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว, หมวก, ผ้าปิดจมูก, รองเท้าผ้าใบ
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ Tel. 08 6795 1234
ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ Tel. 08 5031 1110
อาจารย์พัชรินทร์ คัสเตศรี อาจารย์ รร.สาธิตฯ Tel. 06 3237 8249
อาจารย์ศรัญญา วงศ์ประสิทธิ์ อาจารย์ รร.สาธิตฯ
นางสาวฐณิชา ทองแดง นิสิต
นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร์ นักเรียน Tel. 08 3702 6706
นายไตรทศ เลียงหิรัญถาวร นักเรียน Tel. 08 0494 8223
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 3 3
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 3
3 โรงเรียนป่าพะยอม 2 2
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 4
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3 3
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 2 2
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3 3
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 2 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 2 2
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2 2
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 2 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 1
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 3
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 2 2
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 2 2
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 3 2
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 4 4
รวมทั้งหมด : 42