“ภูกลองฮิลล์” ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภูกลองฮิลล์เดิมเป็นสวนยางพารา มีพื้นที่กว่า 700 ไร่ ได้จัดแบ่งพื้นที่ทำเป็นแปลงองุ่นและเมล่อนปลอดสารพิษ มีองุ่นมีจำนวน 5 สายพันธุ์ คือ บิวตี้ ราชินีดำ แบล็กโอปอร์ เปรม และไวท์มะละกา นอกจากนี้ยังได้ปลูกพืชผักอีกหลากหลายชนิด เช่น คะน้า กะหล่ำดอก ผักสลัด ซึ่งระบบการดูแลแปลงผักและผลไม้จะเน้นกลไกธรรมชาติเป็นหลัก ใช้แรงงานคนในการดูแลและกำจัดศัตรูพืช คนงานจะตรวจสอบตลอดทั้งวัน ถ้าพบหนอนหนึ่งตัวก็จะเก็บออกทันที ไม่มีการใช้สารเคมีฉีดพ่น จึงถือได้ว่าเป็นระบบการเกษตรที่ปลอดสารพิษ พิถีพิถันใส่ใจต่อผู้บริโภค ไม่เพียงแต่เป็นที่ปลูกองุ่นคุณภาพดีและไร้สารเคมีเท่านั้น แต่บรรยากาศของภูกลองฮิลล์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีลูกแกะมากมายวิ่งเล่น รวมทั้งมีสวนน้ำแสนสนุก เหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ดีอีกที่ในจังหวัดพะเยา
กิจกรรม
กิจกรรมฐานการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ฐานละ 25 คน (รวม 100 คน) แต่ละฐานใช้เวลา 30 นาที โดยใช้วิธีการเวียนฐานจนครบ 4 ฐาน นักเรียนจะได้รับชมแปลงผัก การปลูกผักออแกนิค และนำผักมาทำสลัดเพลิดเพลินไปด้วยกัน
ฐานที่ 1 ปุ๋ยหมัก: การทำปุ๋ยหมักโดยใช้ใบไม้ต้นยางพาราทำเป็นปุ๋ยหมัก แล้วเปรียบเทียบระหว่างใบไม้ที่ใส่สูตรผสมของจุลินทรีย์ EM ของกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กับการทำปุ๋ยหมักแบบไม่ใช้ EM

ฐานที่ 2 ติดตาต้นองุ่น: การนำกล้าองุ่นมาติดตา โดยมีการอธิบายและสาธิตวิธีการทำโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมประจำฐาน และให้นักเรียนจับคู่แล้วติดตาต้นองุ่นด้วยตนเอง

ฐานที่ 3 ปลูกเมล่อน: นำกล้าต้นเมลล่อนปลูกลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้ โดยจะมีอธิบายและสาธิตวิธีการทำโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมประจำฐาน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ

ฐานที่ 4 สลัดแสนอร่อย: การทำสูตรน้ำสลัดแสนอร่อย โดยอธิบายและสาธิตวิธีการทำโดยเจ้าหน้าที่กิจกรรมประจำฐาน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำสูตรน้ำสลัดแสนอร่อย ซึ่งจะมีทีมเจ้าหน้าประเมินความอร่อย

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสนสนุก นั่นก็คือ "สวนน้ำ ภูกลอง วอเตอร์ ปาร์ค" เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบกิจกรรมทางน้ำในสวนน้ำภูกลอง ซึ่งจะเปิดบริการรอน้อง ๆ ได้มาสัมผัสกันในวันนั้น (สวนน้ำมีชุดว่ายน้ำไว้บริการให้เช่า) และที่นี่มีเรือปั่นเตรียมไว้สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบ ปั่นชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม 360 องศา ในราคาลำละ 20 บาทต่อคน

สิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้
1. ชุดว่ายน้ำ พร้อมอุปกรณ์ที่ใชสำหรับเล่นน้ำในสระ (กรณีที่นักเรียนความประสงค์จะเล่นสวนน้ำในช่วงพักผ่อน (ราคาค่าลงสระ 100 บาท/คน)
2. ค่าขึ้นรถไฟฟ้า (กรณีนั่งรถชมสวน) 20 บาท/คน
3. ค่าปั่นเรือ 20 บาท/คน
4. ATV 150 บาท/คน (20 นาที)
5. จักรยานคันละ 20 บาท
(ค่าใช้จ่ายนี้เป็นกิจกรรมที่สมัครใจ สามารถร่วมกิจกรรมในช่วงเวลา LELAXING TIME)
ผู้รับผิดชอบ
ดร.บุญช่วง บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ Tel. 08 6721 2776
อาจารย์พรประภา แสนหลวง สาธิตฯ Tel. 08 5718 8828
อาจารย์กุลธิดา ฉิมหล่า สาธิตฯ Tel. 08 2787 4391
อาจารย์นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์ สาธิตฯ Tel. 09 7080 1532
อาจารย์รัตนา ฤทธิแสง สาธิตฯ Tel. 08 1387 0927
นายปรเมศวร์ จิตใส นิสิต Tel. 06 3628 5250
นายปิยะพงษ์ ดีนุช นิสิต
นายวาทิน ยะวงค์ นิสิต Tel. 09 4236 9928
นางสาวนันท์นภัส ชูเชิด นักเรียน Tel. 09 0330 4836
นางสาวพนิตา สาใจ นักเรียน Tel. 06 5465 9174
นางสาวณัฐกมล สุวรรณศรี นักเรียน Tel. 09 2290 2433
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 7 7
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 7 7
3 โรงเรียนป่าพะยอม 4 4
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 7 7
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 7 7
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 3 2
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 7 7
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 3 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 3 3
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 3 2
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 3 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 6
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 7 7
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 4 4
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 7 7
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 4 4
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 3 3
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 7 7
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 9 9
รวมทั้งหมด : 97