ฐานนี้อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตปลาส้ม บ้านสันเวียงใหม่ จังหวัดพะเยา จัดตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2542 และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2542 และมีประธานกลุ่มชื่อ คุณปอน จำรัส กลุ่มสตรีสหกรณ์ผู้ผลิตปลาส้ม บ้านสันเวียงใหม่ ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นระดับจังหวัดและระดับชาติหลายปี ติดต่อกัน เนื่องจากเมื่อก่อนปลาส้มพะเยาขึน้ ชื่อมากเพราะทำจากปลาในกว๊าน มีทัง้ ปลาส้มเป็นตัว ส้มปลาฟัก (สับ) ไข่ปลา ขี้ปลาฟัก เป็นต้น แต่เมื่อปลาในกว๊านลดลงลงชาวบ้านได้เปลี่ยนมาใช้ปลาอื่นเป็นวัตถุดิบแทน เช่น ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลาช่อน แต่ปลาที่ทำแล้วมีรสชาติดีและต้นทุนถูกก็คือปลาจีน แต่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไม่มีปลาจีนเนื่องจากเพาะเลี้ยงยากทำให้ชาวบ้านสันเวียงใหม่ต้องสั่งปลาจีนจากต่างจังหวัด เช่น สุพรรณบุรี นครปฐม เพื่อนำมาแปรรูป
กิจกรรม
ศึกษาดูงานและทดลองการทำปลาส้ม

*คุณสมบัติ องค์ความรู้ และสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้
- ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำปลาส้ม และการนำปลาส้มไปแปรรูปทำเป็นอาหารในรูปแบบต่าง ๆ นี้ ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการถ่ายทอดศูนย์การเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดองค์ความรู้ในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องของจุลชีวะต่าง ๆ สามารถนำมาเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 เพื่อผลิตเครื่องมือหรือคิดค้นหาวิธีในการทำปลาส้มส่งออกต่างประเทศต่อไป และถือเป็นการร่วมกันสร้างอาชีพเสริม หารายได้จากการทำปลาส้มขายทำให้มีรายได้ มีอาชีพ ใช้สอยทรัพยากรที่มีมากให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชนต่อไป การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ นั้นนักเรียนสามารถซึมซับไว้กับตนเอง หรือเผยความรู้ให้แก่องค์กรของตัวเองต่อไปได้
ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิทวัส สัจจาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Tel. 08 9870 0522
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ สันพา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Tel. 08 6923 6651
อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Tel. 08 1746 8357
อาจารย์วนิดา คนซื่อ สาธิตฯ Tel. 08 4653 9455
อาจารย์อังคณา ธิสา สาธิตฯ Tel. 09 9609 9649
นางสาวโสลดา สง่าวงค์ นิสิต
นางสาวฉัตรการ ชยสรรพสิทธิ์ นักเรียน Tel. 09 9616 1193
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 3 2
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 3 3
3 โรงเรียนป่าพะยอม 2
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 2
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3 3
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 2 2
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3 3
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 2 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 2
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2 1
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 2 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 3
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 3
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 2
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 2
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2 1
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 3 3
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 4 4
รวมทั้งหมด : 37