"บ้านดิน" คือบ้านธรรมชาติ ผ่านเทคนิคกระบวนการทางวิศวกรรม ตัวกำแพงเป็นส่วนรับน้ำหนักที่ถ่ายจากโครงหลังคาและน้ำหนักของตัวมันเอง หรือจะให้เสาเป็นโครงสร้างหลักรับน้ำหนักจากโครงหลังคาโดยตรงก็ได้ ซึ่งหากจะต้องการสร้างบ้านดินให้สูงมากกว่าหนึ่งชั้น ก็จำเป็นจะต้องมีโครงสร้างคานไม้เข้ามาผสมด้วย ประโยชน์ของบ้านดินมีหลายประการ เช่น มีราคาถูก ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนั่นก็คือดิน ทำให้บ้านดินมีต้นทุนต่ำ มีวิธีการสร้างที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความแข็งแรงทนทาน อยู่สบายให้ความเย็นในฤดูร้อน ให้ความอบอุ่นใน ฤดูหนาว ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า เป็นบ้านที่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดปัญหาโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นมิตรกับธรรมชาติ
กิจกรรม
1. กิจกรรมการปั้นเซรามิค ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยมือ
2. กิจกรรมบ้านดิน ปฏิบัติการทำอัฐดิน

สิ่งที่ต้องเตรียม : เตรียมชุดสำรอง และเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการทำกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ศุภชัย วันประโคน สาธิตฯ Tel. 08 9428 0945
นางสาวธิดาพร ใสคำน้อย สาธิตฯ Tel. 08 9265 6879
นางสาวเรวดี ใจปู นิสิต
นางสาวอรอร แก้วโชติ นักเรียน Tel. 08 1355 3214
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 3 2
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 3 3
3 โรงเรียนป่าพะยอม 2 2
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 4
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3 1
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 2 2
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3 3
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 2 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 2
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2 1
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 2 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 3
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 3
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 2 2
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 2 2
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2 2
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 3 3
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 4 2
รวมทั้งหมด : 42