สังคมในยุคทศวรรษ 21 มีความแตกต่างจากอดีต ที่มีการเคลื่อนย้ายของผู้คน สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรต่าง ๆ จากทุกมุมโลกอย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง จึงส่งผลให้วิถีชีวิตการทำงานของคนในยุคนี้ให้ความสำคัญกับการรับรู้ข่าวสาร การเรียนรู้ในยุคนี้จึงไม่ใช่กระบวนการถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน การเรียนรู้ที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนมาร่วมกับการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดการทำงานเป็นทีม เชื่อมต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนกับภายนอกห้องเรียน ย่อมทำให้ผู้เรียนเกิดการสนใจใฝ่รู้ การใช้เหตุผลวิทยาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี เป็นต้น

ไส้อั่ว คือการถนอมอาหารพื้นบ้านล้านนา คำว่าอั้ว หมายถึงแทรกหรือยัดเอาไว้ตรงกลางไส้อั่วหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ การทำไส้อั่วนิยมใช้ไส้หมูและเนื้อหมู จังหวัดพะเยามีกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ปลาเป็นอาหารหลักของคนในท้องถิ่น ไส้อั่วที่ทำจากปลาเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ด้วยปลาไขมันดีมากกว่าหมู จึงนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านไส้อั่วพะเยาในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมต่อการเรียนรู้สังคม วิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านพะเยา จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการใช้เหตุผลวิทยาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม เกิดการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และเกิดทักษะการทำงานเป็นทีม ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนต่อไป
กิจกรรม
ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านไส้อั่วปลา ผ่านฐานกิจกรรม 3 ฐาน (แบ่งกลุ่มนักเรียน 15 คนต่อกลุ่ม ได้ 10 กลุ่ม)
ฐานที่ 1 การเลือกชนิดของปลาในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วผ่านประสาทสัมผัส
นำปลา 3 ชนิดมาต้ม
ปิดตากลุ่มเป้าหมาย ให้ชิมรสสัมผัส/ ดมกลิ่นของปลาทั้ง 3 ชนิด
อธิบายสรรพคุณของปลาแต่ละชนิด

ฐานที่ 2 8 คุณประโยชน์ของสมุนไพรในไส้อั่ว: วิทยาศาสตร์ในสวนครัว
จัดแสดงป้ายความรู้ บอกสรรพคุณสมุนไพร 8 ชนิดในไส้อั่ว
เล่นเกมทดสอบสมุนไพรดับกลิ่นคาวปลา
สมุนไพร 4 ชนิด และเกมอักษรไขว้ (Crossword)

ฐานที่ 3 ท้าประลองเทคนิคการทำอั่ว
สาธิตการทำไส้อั่ว
แจกอุปกรณ์และส่วนผสมที่ปรุงแล้ว (2 แบบ)
แข่งขันการทำไส้อั่วที่ยาวที่สุด
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ขวัญชนก ขำตั้ง อาจารย์ รร.สาธิตฯ Tel. 08 4295 9236
อาจารย์ธนวัฒน์ วีระแสง อาจารย์ รร.สาธิตฯ Tel. 09 4006 2164
นางสาวธันย์จิรา สิทธิไกรสรณ์ นิสิต
นางสาวกัญญาพัชร มาลัย นักเรียน Tel. 09 9471 1895
นางสาวธิดารัตน์ ดูสอาด นักเรียน Tel. 08 4364 4375
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 3 3
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 3 2
3 โรงเรียนป่าพะยอม 2 2
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 4
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3 3
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 2 2
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3 3
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 2 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 2 2
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2 2
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 2 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 3
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 1
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 2
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 2 2
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2 1
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 3 2
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 4 4
รวมทั้งหมด : 43