ฐานนี้มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าของชุมชนชาวไทลื้อ ที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีอินทรีย์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการย้อมสีเส้นด้ายโดยมุ่งเน้นการย้อมสีวัสดุที่ใช้ในการทอผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติจากพืชที่ให้สีย้อมตามธรรมชาติ ผ่านเทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ลงตัว และออกแบบลวดลายตามแบบฉบับอัตลักษณ์ไทลื้อดั้งเดิมและไทลื้อประยุกต์เพื่อให้ได้ชิ้นงานของผ้าทอที่โดดเด่นสวยงาม ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าทอไทลื้อให้ประจักษ์ในเวทีโลก
กิจกรรม
1. ทำความรู้จัก “ผ้าทอไทลื้อ” และเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ร่วมกิจกรรมย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากพืช
3. ร่วมกิจกรรมย้อมสีผ้ามัดย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากพืช

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์ Tel. 09 2408 8979
ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี คณะวิทยาศาสตร์ Tel. 09 1067 6427
ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ อาจารย์ รร.สาธิตฯ Tel. 06 1869 2914
นางสาวณัฐณิชา เมืองคำ สาธิตฯ Tel.08 2028 8523
นางสาวรัตน์ตะวัน ท่อนคำ นิสิต
นางสาววาสิตา เสมอถุง นักเรียน Tel. 08 2167 3603
นางสาวรัตญาภรณ์ แทนสุวรรณ นักเรียน Tel. 08 0493 5999
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 3 3
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 3 3
3 โรงเรียนป่าพะยอม 2 2
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 4
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3 3
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 2 2
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3 3
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 2 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 2 2
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2 2
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 2 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 3
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 2
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 2 2
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 2 2
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2 2
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 3 3
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 4 4
รวมทั้งหมด : 49