กิจกรรมสมดุลกายและใจ เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านร่างกายมนุษย์ ผ่านการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่อเข้าใจส่วนประกอบและองค์ประกอบของร่างกาย และทดสอบความสามารถทางกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตรวจวัดการใช้พลังงานของร่างกาย ในรูปแบบค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดและพลังการทำงานของกล้ามเนื้อ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ร่างกายของเราเป็นอย่างไร ศึกษาและรับฟังบรรยาย กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่
กิจกรรมที่ 2 อะไรอยู่ในร่างกาย ศึกษาและรับฟังบรรยาย องค์ประกอบของร่างกาย มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ำในร่างกาย
กิจกรรมที่ 3 เมื่อร่างกายมนุษย์ทำงาน ทดสอบค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย และพลังสูงสุดของกล้ามเนื้อ

การเตรียมตัว
พักผ่อนให้เพียงพอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และบุหรี่
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.มณินทร รักษ์บำรุง คณะวิทยาศาสตร์ Tel. 08 1682 7156
อาจารย์ณัฐภูมิ จันทราช สาธิตฯ Tel. 08 2653 6544
อาจารย์สุริยนต์ เหลืองตรงกิจ สาธิตฯ Tel. 08 9643 3116
นายวรชิต วรรณสมพร นักเรียน Tel. 06 1442 2437
นางสาวจิรัชญา น้ำสังข์ นักเรียน Tel. 09 3261 9177
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 7 7
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 7 7
3 โรงเรียนป่าพะยอม 4 4
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 7 4
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 7 7
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 3
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 7 6
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 3 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 3 3
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 3 3
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 3 3
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 5
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 7 7
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 4 4
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 7 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 4 2
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 3 3
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 7 7
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 9 4
รวมทั้งหมด : 81