ในปีนี้เน้นมลพิษอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เรียนรู้ให้รู้จักฝุ่นละออง (Particulate Matter: PM) PM2.5 ที่เป็นปัญหารุนแรงในหลายพื้นที่ประเทศไทยในปีนี้ รวมถึงรู้จัก PM10 Air Quality Index (AQI) การทราบระดับมลพิษอากาศด้วยการตรวจวัดและแบบจำลองคุณภาพอากาศ การประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศ ข้อมูลคุณภาพอากาศในโลกออนไลน์ ความถูกต้อง น่าเชื่อถือของแต่ละชุดข้อมูลในโลกออนไลน์ รู้จักก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ป่าช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร เทคนิคขั้นสูงในการวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกในป่า การแลกเปลี่ยนพลังงานและน้ำระหว่างป่ากับบรรยากาศ ป่ากับสมดุลน้ำ รวมถึงการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาระดับไมโครที่เปลี่ยนตัวแทนพื้นที่ขนาดเล็ก
กิจกรรม
แบ่งเป็นสองฐานย่อย ฐานละประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
1. ฐานแรก การตรวจวัด PM2.5 และระบบ Big data คุณภาพอากาศและภูมิอากาศ เรียนรู้การตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยวิธีมาตรฐานและเซนเซอร์ราคาประหยัด การประเมิน AQI การจำลองการแพร่กระจายมลพิษอากาศ ระบบ IOT และ Big data ทางด้านคุณภาพอากาศ และ ภูมิอากาศ
2. ฐานสอง Adventure ผจญภัยเสาสูงวัดก๊าซเรือนกระจกในป่าเต็งรัง
เรียนรู้การตรวจวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกในป่าเต็งรัง ด้วยสถานีตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกและสภาพอุตุนิยมวิทยาระดับไมโคร บนเสาสูง 42 เมตร เรียนรู้การดูดซับ การคาย ก๊าซเรือนกระจกด้วยป่า การแลกเปลี่ยนพลังงาน การแลกเปลี่ยนน้ำ ของป่า

คุณสมบัติ องค์ความรู้ และสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้
- นักเรียนผู้สนใจปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5 และ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change)
- แต่งกายให้เหมาะสมกับการเข้าป่า
ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์อภิสิทธิ์ เมืองมา สาธิตฯ Tel. 08 2028 2835
อาจารย์ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ สาธิตฯ Tel. 08 4545 0990
นายธนกร ไชยชนะ นักเรียน Tel. 09 6070 9683
นายภัทรยุทธ นาคคงคำ นักเรียน Tel. 09 1851 9591
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 3 3
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 3 3
3 โรงเรียนป่าพะยอม 2
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 4
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3 3
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 2 2
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3 3
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 2 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 2 2
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2 2
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 2 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 3
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 3
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 2 2
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 2 2
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2 2
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 3 3
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 4 4
รวมทั้งหมด : 48