ตามที่กิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 6 ฐาน 3D Printer and Laser cutting ได้จัดกิจกรรมการออกแบบ 2D 3D ให้แก่นักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 เพื่อพัฒนาความเป็นนวัตกรแก่นักเรียน ให้มีทักษะด้านทางวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบรวมถึงสร้างชิ้นงานโดยใช้เครื่องตัดเลเซอร์และเครื่องพิมพ์สามมิติ รวมทั้งเกิดแรงบรรดาลใจ และสนใจที่จะมีอาชีพเป็นวิศวกรหรือผู้พัฒนานวัตกรรมในอนาคต ซึ่งกิจกรรม 3D Printer and Laser cutting ยังส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอง STEM สอดคล้องกับการเรียนรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมา มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่จะนำมาใช้กับชีวิตจริงได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกระบวนทางความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการจัดการโปรเจค STEM จะผลักดันให้การศึกษานั้นดียิ่งขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในเรื่องของความคิดและค้นหาอาชีพที่สนใจ อย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรม
1. กิจกรรมวิศวกรน้อยถือปืนแบกปืนไปโบกตึก
รายละเอียดกิจกรรม
โจทย์ของกิจกรรมนี้ คือ ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามปัญหาดังนี้
ออกแบบตึกของอุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้บริษัทส่งตัวแทนวิศวกรน้อยมา จำนวน 3 คน เข้ามาเพื่อประเมินความสามารถของวิศวกรทั้ง 3 ท่าน หน้าที่ของวิศวกรน้อยคือ ออกแบบโครงสร้างของตึกให้มีความสูงมากที่สุด และตึกที่วิศวกรน้อยออกแบบจะต้องมีเงื่อนไขการออกแบบ ดังนี้
1. วิศวกรน้อยจะต้องสร้างตึกให้มีความสูงให้ได้มากที่สุด
2. ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดในการสร้างหรือออกแบบงาน นอกจากวัสดุที่ผู้จ้างกำหนดให้เท่านั้น
3.ด้านบนสุดของตึกจะต้องสามารถติดตั้งแท้งน้ำไว้สำหรับการใช้งานตามที่ผู้จ้างกำหนด
4.วิศวกรบริษัทใดสามารถออกแบบตึกได้สูงที่สุดและสามารถตั้งได้นานที่สุด และทำเสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง ถือว่าเป็นผู้ชนะการออกแบบพร้อมทำสัญญากับผู้จ้างทันที

2. กิจกรรมเปลี่ยนพืชผักผลไม้ให้มีชีวิต
รายละเอียดกิจกรรม
สืบเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตถูกดูดกลืนเข้าไปในห่วงเวลา จึงทำให้สิ่งมีชีวิตสูญหายและมีสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปจากโลกของเรา จึงเป็นเหตุผลให้วิศวกรน้อยพันธุกรรมต้องทำการเปลี่ยนพันธุกรรมของพืชผักผลไม้ที่มีจำนวนมากเกินไป ให้เป็นพันธุกรรมของสิ่งชีวิตที่สูญหายไปจากโลก ตามเงื่อนไขดังนี้
1.วิศวกรน้อยจะต้องเปลี่ยนพืชผักผลไม้ที่มีจำนวนมากเกินไปให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์
2.เครื่องมือที่ใช้คือ เครื่อง 3D Printer
3.การสั่งพิมพ์ชิ้นงาน ขึ้นอยู่กับความสามารถของวิศวกรน้อยเท่านั้น
4.วิศวกรน้อยจะต้องเปลี่ยนพันธุกรรมให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมงเท่านั้น วิศวกรท่านใดทำสำเร็จถือว่าสำเร็จภารกิจ

คุณสมบัติ องค์ความรู้ และสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้
1. มีความสนใจในการใช้เครื่องมือ Laser cutter and 3D Printer
2. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านดารออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้นงาน

เอกสารเพิ่มเติม
1.ดาวโหลดโปรแกรม
https://drive.google.com/drive/folders/1qwzDa_vjks0AXQZjlsWcgDTSiHwszDiQ?usp=sharing
2.วิธีการลงโปรแกรม
2.1 โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ
https://www.youtube.com/watch?v=jByIuNbSgPM&list=PLmQEPxylCdr-oAjeadVHSoaJ6DNBV6F5r&index=2&t=1s
2.2 โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ
3.การใช้งานโปรแกรม 2 มิติ
3.1 https://www.youtube.com/watch?v=ZnV2pIjsP6A
3.2 https://www.youtube.com/watch?v=r3rTy_YWMHs
3.3 https://www.youtube.com/watch?v=68MXcPRAoXg&t=14s
3.4 https://www.youtube.com/watch?v=7ataNSU4CkU&t=3s
4.การใช้งานโปรแกรม 3 มิติ
4.1 โปรแกรม Cura 15.04 (ติดตั้งโปรแกรมในกิจกรรม)
5.ให้นักเรียนนำ Notebook พร้อม ลงโปรแกรมตามกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ Tel. 08 1700 3612
ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์ Tel. 08 4815 8926
นายศรัณย์ เหมะ Tel. 08 6497 6968
นายกษิดิศ เสาธง Tel. 09 4510 3189
อาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ สาธิตฯ Tel. 08 1111 1413
นายธนกร เทียมสอน สาธิตฯ Tel. 08 2195 7982
นางสาวภัทราภรณ์ กันธรักษา นิสิต
นายสุรพิชญ์ หอมนาน นักเรียน Tel. 09 4386 3982
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 2 2
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 2 2
3 โรงเรียนป่าพะยอม 1
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 2
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 1 1
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 2 2
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 1 1
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1 1
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 1 1
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 1 1
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 2
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 2
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 1 1
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 1
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 2 1
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 3 2
รวมทั้งหมด : 24