“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม” จังหวัดพะเยาตั้งอยู่บนรากฐานมรดกทางวัฒนธรมและสิ่งแวดล้อมที่งดงามตามแบบฉบับวิถีล้านนา ประเพณีศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาศัยความเจริญงอกงามทางพระพุทธศาสนา ศิลปะ การเกษตร และการประมงพื้นบ้าน ที่สร้างเสน่ห์อันวิจิตรตระการตาให้กับชุมชน ความงดงามของศิลปะล้านนาได้ถูกถ่ายทอดผ่านตุงและโคมล้านนาอันเป็นเครื่องหมายบูชาแห่งพระพุทธศาสนา นำพาให้อาณาจักรล้านนาเกิดความเจริญรุ่งเรือง สงบสุข และมีสันติสุข อาชีพและคุณค่าของคนในท้องถิ่นอาศัยฟื้นน้ำกว๊านพะเยาเชื่อมโยงสายธารแห่งชีวิตและธรรมชาติเข้าด้วยกัน ความงดงามของภูมิทัศน์อันมีผืนน้ำและเทือกเขาอันสลับซับช้อน ส่งเสริมให้คนในจังหวัดพะเยาเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารี รักธรรมชาติและมีความสุข ภายใต้ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่งดงาม มีคุณค่าแก่การสืบทอดและอนุรักษ์
กิจกรรม
1. การประดิษฐ์โคมและตุงล้านนา ณ ข่วงวัฒนธรรม ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (จำนวนนักเรียน 50 คน)
2. ทำขนมโดนัทล้านนา อาหารท้องถิ่น ณ ข่วงวัฒนธรรม ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (จำนวนนักเรียน 50 คน)
3. ชมวิวกว๊านพะเยา เดินสะพานลอยน้ำ ปล่อยปลา เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน ชมปลาร้องเพลง ณ ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านสันแกลบดำ (จำนวนนักเรียน 70 คน)

คุณสมบัติ องค์ความรู้ และสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ : การเรียนรู้และบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ไปใช้ในการเชื่อมโยงเนื้อหากับการทำอาชีพ ได้แก่ การประดิษฐ์โคมและตุงล้านนา การทำอาหาร การเกษตร การประมง และการจัดการสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ต้องเตรียม : หูฟังสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือ (สำหรับฟังคลิปเสียงปลาร้องเพลง)
ผู้รับผิดชอบ
คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา Tel. 09 2051 5555
ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะวิทยาการจัดการฯ Tel. 08 9631 5252
ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ Tel. 08 4948 9009
อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร สาธิตฯ Tel. 08 9958 7788
อาจารย์จาตุรงค์ สอนมา สาธิตฯ Tel. 08 1284 9284
อาจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา สาธิตฯ Tel. 08 2188 6216
อาจารย์สุภาวดี สาตรจีนพงษ์ สาธิตฯ Tel. 08 5876 5221
นางสาวจริยา วุฒิประดิษฐ์ นิสิต Tel. 09 4739 4705
นางสาวชวัลลักษณ์ มั่นปาน นิสิต Tel. 09 7930 2293
นางสาวณัฐนันท์ น้อยโต นิสิต Tel. 06 3303 2303
นายนันทพงศ์ บัวพัฒน์ นิสิต Tel. 08 2930 0930
นางสาวพิชญาภา ทิศสุกใส นักเรียน Tel. 09 5134 9797
นางสาวทรงอัปสร ศรีจันทร์พาล นักเรียน Tel. 09 1068 8938
นางสาวณัฏฐกมล วงษา นักเรียน Tel. 09 5690 3980
นางสาวกัลยาณี โรยอุตระ นักเรียน Tel. 06 3140 3199
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 11 11
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 12 12
3 โรงเรียนป่าพะยอม 6 6
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 12 12
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 12 12
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 6 6
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 11 11
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 5 5
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 6 6
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 5 3
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 6 3
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 12
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 12 12
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 7 7
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 12 12
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 6 6
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6 6
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 11 11
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 14 15
รวมทั้งหมด : 168