บ้านบัว เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างที่ดำรงรักษาวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย พร้อมกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการทำเกษตรวิถีอินทรีย์ พัฒนาข้าวอินทรีย์ ใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสรรค์แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่ประหยัดและมีคุณภาพสูง ชุมชนบ้านบัวมีความเข้มแข็งในด้านการเกษตรวิถีอินทรีย์ จักสานไม้ไผ่ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชนต่าง ๆ หล่อหลอมคนในชุมชนให้เกิดความรักและความสามัคคีกัน บ้านบัวเป็นชุมชนตัวอย่างที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ มีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม มีความเข้มแข็งของชุมชน พิทักษ์รักษาวิถีชีวิต ความเป็นธรรมชาติ และมีความพอเพียงที่ยั่งยืน
กิจกรรม
1. เรียนรู้และดูงานในกิจกรรมของชุมชนข้าวอินทรีย์ (จำนวนนักเรียน 25 คน)
2. เตาชีวมวล (จำนวนนักเรียน 25 คน)
3. สานเข่ง (จำนวนนักเรียน 25 คน)
4. สานสุ่ม (จำนวนนักเรียน 25 คน)

และแข่งขันทำอาหารกับชุมชน "ข้าวหลามและห่อนึ่งไก่" โดย กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านบัว
ผู้รับผิดชอบ
ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ Tel. 08 5041 0719
อาจารย์พิทยา ดวงตาดำ สาธิตฯ Tel. 08 8269 2173
อาจารย์เตชิต เมืองคำ สาธิตฯ Tel. 09 5359 9692
อาจารย์ธีรวัฒน์ กุลต๊ะ สาธิตฯ Tel. 09 4763 6663
อาจารย์พิมพ์พร ธรรมสนธิ สาธิตฯ Tel. 09 3842 8199
ดร.สุทธาสินี กตัญญู สาธิตฯ Tel. 08 1786 8866
นางสาวนฤมล ศรีประเสริฐ นิสิต
นางสาวภัทร์ธีรา ฤทธิคุปต์ นิสิต
นายวิศรุต นาทันตอง นิสิต Tel. 09 3989 9581
นายอภิเดช อุตมะ นิสิต Tel. 06 1689 0182
นายภานุวัฒน์ ประมายันต์ นักเรียน Tel. 09 3262 6866
นายรัฐศาสตร์ สายหล้า นักเรียน Tel. 09 8662 9959
นายณพงศ์พรรณ ไตรยะพานิช นักเรียน Tel. 09 4784 4108
นายคุณานนท์ เจริญดี นักเรียน Tel. 09 2367 4376
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 7 7
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 7 7
3 โรงเรียนป่าพะยอม 4 4
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 7 5
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 7 7
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 3 3
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 7 7
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 3 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 3 2
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 3 2
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 3 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 6
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 7 7
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 4 4
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 7 7
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 4 3
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 3 3
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 7 7
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 9 9
รวมทั้งหมด : 94