นับเป็นเวลานานมากกว่า 30 ปี ที่ศิลปินอย่าง คุณยายวาด ได้ทุ่มเทชีวิต ให้กับงานถักสานผักตบชวา แห่งเมืองพะเยาไม่เพียงแต่การถักสานวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้พื้นฐาน เช่นกระเป๋า ตะกร้า หมวก ปัจจุบัน ผักตบชวาได้ถูกออกแบบให้สามารถนำมาถักทอเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุค คอมพิวเตอร์ พรมปูพื้น รองเท้ำ และเสื้อผ้า อีกทั้งมีพัฒนาการมีการนำเส้นใยชนิดอื่น ๆ มาประยุกต์ ผสมในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายชนิด ที่สำคัญ คุณยายวาดยังออกแบบสีสัน และลวดลายของผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาจากจินตนาการของตนเอง สร้างคุณค่าและอัตลักษณ์อันโดดเด่น
กิจกรรม
ฐานที่ 1 สานนิ้วล็อค เพื่อสุขภาพ
- อธิบายขั้นตอนวิธีการทำนิ้วล็อคจากผักตบชวา
- ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
ฐานที่ 2 สานกล่องใส่ดินสอจากผักตบชวา
- อธิบายขั้นตอนวิธีการทำกล่องใส่ดินสอจากผักตบชวา
- แบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อฝึกการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในการทำงาน
- ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่ม
ฐานที่ 3 ออกแบบชิ้นงานจากผักตบชวา เล่าเรื่องราวของชิ้นงานที่ออกแบบ
- ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานผักตบชวาที่ตนเองสนใจ พร้อมกับเล่าเรื่องราวของชิ้นงาน เช่นมีแรงบันดาลใจมาจากอะไร ลวดลายของชิ้นงานเกี่ยวข้องกับอะไร อะไรที่ทำให้เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ออกมา เป็นต้น

*คุณสมบัติ องค์ความรู้ และสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานผักตบชวา เช่น วิธีการสานชิ้นงาน วิธีการออกแบบชิ้นงาน
- สิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ เช่น กระดาษ A4 ดินสอ ยางลบ ปากกาสี ( เพื่อใช้ในการออกแบบ )

ผู้รับผิดชอบ
ดร.ศุลีพร คำชมพู คณะ ICT Tel. 08 2536 2242
อาจารย์ทักษอร จอมมานพ สาธิตฯ Tel. 08 2895 1413
อาจารย์พิมลพรรณ วรรณคำ สาธิตฯ Tel. 09 3041 1287
นางสาวเมรินทร์ เกษรจรุง นิสิต
นางสาวทยาภา เก่งวิกย์กรรม นักเรียน Tel. 09 1073 2526
นางสาวณัฏฐนิชา คันธีราช นักเรียน Tel. 09 5737 8946
# โรงเรียน จำนวนที่รับ (คน) จำนวนลงทะเบียน (คน)
1 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ 3 3
2 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี 3 3
3 โรงเรียนป่าพะยอม 2 1
4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 4
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 3 3
6 โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 2
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 3 1
8 โรงเรียนสาธิต 'พิบูลบำเพ็ญ' มหาวิทยาลัยบูรพา 2
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 2 2
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 2 2
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 2 2
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 1
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 3 3
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ 2 2
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 3
16 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 2 2
17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 2 2
18 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 3 1
19 สำนักงานห้องเรียน วิศว์-วิทย์(โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) 4 4
รวมทั้งหมด : 36